Категория: Тема на броя

Media-7349-pic

Детско спешно отделение, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, брой 5/2014

Спешно състояние е всяко внезапно или остро възникнало състояние, нарушаващо виталните функции на организма и водещо до смърт или трайно и тежко увреждане на организма. Тези случаи изискват незабавна намеса на…

shutterstock_120502582

Остър апендицит, брой 4/2014

Острият апендицит е най-честото коремно хирургично заболяване в детската възраст, изискващо спешна диагноза и оперативно лечение. Честотата му е най-голяма при деца на възраст от 7 до 18 год. (78%), следвана от възрастта 3 – 7 год. (17%)…

pain

Невроанатомия и неврофизиология на болката в детската възраст, брой 3/2014

Международната асоциация по проучване на болката дефинира болката като „…неприятно сензорно и емоционално изживяване, свързано с действителна или потенциална тъканна увреда или съобщавана в рамките на такава увреда.” …

poisoning-symptoms

Съвременната токсикологична ситуация, брой 2/2014

Острите екзогенни интоксикации и тяхната актуалност все повече и повече нарастват предвид галопиращите урбанизация, компютризация и екологична дисхармония на съвременния свят. Известни са над пет милиона отровни химични вещества и съединения, които излагат на риск населението на планетата и най-вече децата…

blood-pressure

Епидемиология на артериалната хипертония, брой 1/2014

Необхватна е литературата, посветена на артериалната хипертония (АХ) при възрастните пациенти. Големият интерес се дължи на извънредно широкото й разпространение и тежките усложнения, до които води. Приема се, че около 25% от възрастното население в развитите страни страда от АХ, като епидемиологичната прогноза сочи тенденция…

tuberkoloza

Туберкулозата у децата в миналото и днес, брой 6/2013

Туберкулозата е моноетиологично заболяване с полиморфологични изяви. Mycobacterium tuberculosis е микроорганизъм с изключително сложна структура, съдържаща 50 различни протеини и изградена от 4300 гена. Няма орган от човешкото тяло, който да не боледува от туберкулоза…

hrana i dete

Диагностичен подход при свръхчувствителност към храни, брой 3/2013

Патологичните нетоксични реакции, свързани с прием на храна, са резултат от индивидуална непоносимост (свръхчувствителност) към широко употребявани храни. Свръхчувствителността, причинена от неимунологични реакции, се определя като хранителна непоносимост или неалергична свръхчувствителност…

Fat-Baby

Съвременни методики за оценка на мастната тъкан в детска възраст, брой 1/2013

Затлъстяването сред населението на развитите страни нараства епидемично, засяга хора от всички раси, възрастови групи и пол. Все повече се увеличават публикациите, които го свързват с множество заболявания – диабет, хипертония, сърдечно-съдови болести, обструктивна сънна апнея, астма…

little kid

Лечение на митохондриалните болести, брой 4/2013

Митохондриалните болести са наследствени заболявания, резултат от мутации в митохондриалния и нуклеарния геном. Митохондриалният геном представлява двойноверижна, кръгла молекула с локализирани 37 гени, като митохондриалната ДНК мутира 10 пъти по-често от нуклеарната…

kids jumping

Особености на емоционално-социалната сфера в ранно детство, брой 9/2013

В психологията на развитието установяването на устойчива емоционална връзка между кърмачето и възрастен (най-често майката) или няколко възрастни от близкото обкръжение на детето се обозначава (от средата на 60-те години на миналия век) с...