Автор: Практическа Педиатрия

Проблеми, свързани с използване на антибиотиците в обществото

Около 80% от антибиотиците в хуманната медицина се използват в доболничната помощ – предимно в детска възраст, при инфекции на ГДП и на средното ухо, при риносинуити и фарингити, като при това 50 до 80% от тях без да бъдат необходими или приложени правилно.

Д-р Велислава Петрова: „Български пациенти се нуждаят от млади, компетентни и отдадени на професията лекари“

Д-р Велислава Петрова завършва медицина в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016 г. В началото на 2019 г. завършва специалност „Здравен мениджмънт“ в УНСС с успешно защитена дипломна работа на тема „Регулативни механизми и социални последици от отказа от ваксинопрофилактика“. От януари 2017 г. до момента специализира педиатрия  и работи като лекар-специализант в Поликлиника България…

Как да общуваме с родители, които имат колебания относно ваксините

В практиките си повечето медицински специалисти се сблъскват с колебаещи се относно ваксините родителите. За да могат да се справят с този проблем, те трябва да познават най-честите страхове на родителите, както и медийните влияния, които ги оформят…

Социални аспекти на нарушенията в хранителното поведение. Роля на медиите

Статията разглежда и обсъжда социалните и културни аспекти на нарушенията в хранителното поведение (НХП). Социалните детерминанти на НХП, за съжаление, все още не са на централно място в диагностиката, консултирането и лечението на НХП в България…

Нaрушения в хранителното поведение в училищна възраст, брой 6/2020

Ранното идентифициране и терапия на нарушенията в хранителното поведение дават по-добра прогноза в дългосрочен план. Затова профилактиката на тези тежки нарушения трябва да е насочена към ранно откриване на субклиничните нарушения в храненето

Храненето в детска възраст: елемент на възпитанието

Във всички времена и култури, независимо през призмата на коя научна дисциплина се анализират храната и храненето, те и процесите, свързани с тях, винаги са пресечна точка за развитие на личността и ценностната система. Чрез храната и храненето родители и деца взаимно формират и развиват привързаност, отговорност, общуване, автономност; символично, реално и ежедневно доказват любовта си; инвестират в здравето и бъдещето си…

Ролята на родителя и семейната среда в превенцията на нездравословното хранително поведение при децата

Родителите играят ролята на ментори, влияещи върху хранителните познания и избор на своите деца. Необходимо е да бъдат обучени в насърчаване на умереност и да наблегнат на здравословния хранителен избор, а не на ограничителните модели на хранене…

Маската на орторексията и булимията в тийнейджърска възраст: два случая от практиката

Представените два случaя на нарушения в хранителното поведение са типични за тийнейджърската възраст. Те, както и много други доказват, че при диагностицирането на хранителните разстройства невинаги има големи отклонения в клинико-лабораторните показатели и само внимателното снемане на хранителната анамнеза и задълбоченият емпатичен разговор с пациента позволяват поставяне на правилната диагноза…