Категория: Разговор с…

Проф. д-р Радка Аргирова, дмн

Проф. Радка Аргирова е сред най-изтъкнатите български учени в областта на вирусологията. Мнозина свързват името ѝ с внасянето на вируса на СПИН у нас за целите на медицинските изследвания. През 1969 г. проф. Аргирова завършва медицина в Медицинския университет в София. През 1973 г. защитава дисертация на тема „Ретровируси – миши левкозни вируси“ в Института по вирусология „Ивановски“ – Москва и придобива степен „кандидат на медицинските науки“. Като стипендиянт на фондация „Хумболт“ – Германия, специализира в Института по туморна биология (Фрайбург, Германия) и в Северозападния университет (Чикаго, САЩ). От 1985 г. е ст.н.с. ІІ ст. по вирусология към Българската академия на науките в Института по обща и сравнителна патология (ИОСП). След като внася у нас вируса на СПИН, организира и завежда първата в България Централна лаборатория по СПИН. През 1994 г. защитава докторска дисертация на тема „НIV” в Националния център по заразни и паразитни болести в София, а от 1997 г. е професор по вирусология. От 1993 до 1995 г. е председател на Програмния съвет по СПИН към Медицинската академия в София.

Д-р Явор Пукалски: „Професията ме кара да бъда най-добрият вариант на себе си“

Д-р Явор Пукалски е ортопед-травматолог в Отделението по детска ортопедия и травматология на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. Завършил е с отличие НПМГ „Акад. Л. Чакалов“. От 2005 до 2011 г. работи като санитар във Военномедицинска академия (ВМА) – София. През 2011 г. завършва медицина в МУ – София и от следващата година започва да работи в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. През 2013 г. специализира ортопедия и травматология. От 2015 г. вече е и асистент по ортопедия и травматология към спешната болница…

Катедра „Хигиена и епидемиология“: традиции, настояще и бъдеще

В годината на 60-годишния юбилей на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Катедрата по хигиена и епидемиология се гордее със своето наследство и настояще, с традициите, унаследени от първооснователите и развивани от настоящия академичен състав. Катедрата по хигиена и професионални заболявания е създадена през 1962 г. от нейния първи ръководител проф. Владимир Василев Бояджиев, д.м. (1962-1974).

Проф. Иван Литвиненко: „Добрият лекар е отдаден на професията си!“

Проф. Иван Литвиненко завършва медицина през 1984 г. в МУ – София. Започва работа като ординатор в Санаториума за деца с ДЦП – Момин проход, но скоро след това става участъков педиатър в гр. Костенец. През 1986 г. постъпва като асистент по педиатрия в тогавашния Научен институт по педиатрия, сега СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ – София.

Доц. Милена Георгиева: „Очаквам чудеса в педиатрията!“

Mилена Георгиева е доцент по молекулярна биология към Българската академия на науките. Научните й интереси са насочени в сферите на генетиката, епигенетиката и биомедицината. Като изявен специалист в областта на молекулярната биология, генетика и епигенетика Милена вярва, че живеем в интересни времена, в които ставаме свидетели на генетична революция. Вече говорим за модерни терапии на генетични и социално-значими заболявания, търсим персонализирани подходи за забавяне на стареенето, за поддържане на тялото биологично младо, независимо от неговата хронологична възраст.

Чл. кор. проф. Николай Цанков:„Кожните болести се считат за периферна специалност“

Чл. кор. проф. Николай Цанков завършва медицина през 1970 г. в МУ – София с отличен успех. През 1976 г. придобива специалност по дерматология и венерология. През 1979 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1996 г. – докторска, като от същата година е и професор. В периода 1996-2008 г. е ръководител на Катедра по дерматология и венерология към МУ – София, а между 1999 и 2008 г. е декан на Медицинския факултет към същия университет. През 2008 г. става чл. кореспондент на БАН. В продължение на дълги години е председател на Българското дерматологично дружество (1991-2014 г.).

Д-р Христиaна Бацелова: „Има нужда от организирани ваксинационни центрове с различни специалисти“

Д-р Христиана Бацелова завършва медицина в МУ – Пловдив през 2007 г. През юли месец 2008 г. става асистент в Катедрата по епидемиология и медицина на бедствените ситуации към Медицински университет – Пловдив. През 2013 г. придобива специалност по епидемиология на инфекциозните болести.

Доц. д-р Миглена Георгиева: „Децата даряват светлина и озаряват пътя на лекаря“

Доц. д-р Миглена Георгиева, дм, завършва медицина през 1986 г. в Ленинградския педиатрически медицински институт с пълно отличие. През 1996 г. защитава дисертация в областта на детската гастроентерология. През 1992 г. придобива специалност по детски болести. През 2005 г. – специалност по детска гастроентерология. През 2010 г. се хабилитира към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика – МУ Варна. През 2018 г. придобива специалност по хранене и диететика. От 2014 г. досега е началник на Втора детска клиника към УМБАЛ „Св. Марина”, Варна…

Доц. Елена Георгиева: „Правилната диагноза и търсенето на успешен лечебен подход са същността на нашата професия“

Доц. Елена Георгиева завършва медицина през 1982 г. във ВМИ „Ив. П. Павлов” – Пловдив. Придобива специалности по детски болести (1990 г.) и по детска пулмология и фтизиатрия (2017 г.), специализира хомеопатия и здравен мениджмънт, посещава курсове за продължителна квалификация по имунология, автоимунни заболявания, ехография, лабораторна и функционална диагностика в медицината и др.

Доц. Емилия Пантелеева: „На първо място трябва да стои профилактиката“

Доц. Емилия Пантелеева завършва медицина във ВМИ-София през 1984 г. От 1992 г. до 2015 г. професионалната й кариера се изгражда в Клиниката по детска гастроентерология, Катедра по педиатрия, ВМИ-София и СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“…