Категория: Статии

За по-здрава Европа! Защита на европейските граждани от ваксинопредотвратими заболявания

Лидерите на ЕС имат важна роля – да надграждат постигнатото през периода  2017-2019 г. по отношение на ваксините и да подкрепят изпълнението на целите, определени в Препоръката на Съвета на държавите-членки на ЕС. Ваксинацията остава крайъгълен камък на успешната политика за превенция в Европ и за защита на европейските граждани от ваксинопредотвратими заболявания…

Синдром на Даун: профилактика, проблеми в неонаталния период, указания за проследяване и имунизации

За да посрещнат успешно предизвикателствата, за родителите на дете със синдром на Даун е важна силната подкрепа както от екип опитни професионалисти, така и от семейството и приятелите…

Инфантилен хемангиом и вродена хидронефроза при 5-месечно кърмаче. Клиничен случай

Инфантилните хемангиоми са най-честите кърмачески съдови тумори, с честота между 3-10%. Срещат се 2.5-4 пъти по-често при момичетата, при недоносените деца и при данни за фетален стрес по време на бременността…

Назначаване и интерпретиране на лабораторните показатели, свързани с бъбречната функция, при деца в амбулаторната практика

Назначаването на лабораторни изследвания, свързани с отделителната система, и оценката на показателите е комплексно, тоест извършва се на базата на подробна анамнеза, фамилна обремененост, физикален статус и изисква тясна колаборация между общопрактикуващия лекар/педиатър и детския нефролог. Само така може да бъде поставена точна диагноза и да бъде назначена адекватна терапия на пациента…

Проследяване на деца след бъбречна трансплантация

Нарастването на броя на бъбречно трансплантираните деца през последните години налага както добро познаване на специфичните нужди на тази популация от страна на личните лекари и педиатрите по местоживеене, така и активна колаборация между тях и лекуващите екипи в специализираните центрове…

Гломерулонефрит при пурпура Хенох-Шонлайн

Засягането на бъбрека под формата на гломерулонефрит определя прогнозата на заболяването. При 1.8-2% от пациентите то прогресира към терминална бъбречна недостатъчност. Изключително важна е преценката на клинициста във връзка със започването на терапия с имуносупресори. Подходът трябва да бъде индивидуален, като се вземат предвид клиничната изява на болестта, хистологичния вариант и риска от прогресия към ХБЗ.

Индикации за диализно лечение при остро бъбречно увреждане

Острото бъбречно увреждане (ОБУ) може да се опише като внезапно настъпваща загуба на бъбречна функция, в резултат на: неадекватна бъбречна перфузия, артериална или венозна обструкция, клетъчно увреждане или обструкция на уринарния ток…

Диагностичен подход и клинично значение на микроскопската хематурия. Ретроспективен анализ при хоспитализирани деца в СБАЛДБ „Д-р Лисичкова”

Определянето на калциевата екскреция в урината е оправдано при рутинна оценка на деца с персистираща микроскопска хематурия. При пациенти, при които микроскопската хематурия се дължи на гломерулни нарушения, прогресията до клинично значимо заболяване е придружена от развитие на хипертония и/или протеинурия…

Протеинурии в детската възраст: оценка и диференциална диагноза

Скрининговата програма за деца в България, въведена през 2013 г. за изследване на урина за белтък, както и информираността на личните лекари и педиатрите за проблема, свързан с протеинурията, спомагат за ранното насочване на тези пациенти към специалист, което води до своевременно поставяне на диагноза и лечение на пациентите…