Категория: Ваксини

Как се отрази временното спиране на имунизациите заради Covid-19 върху Националната имунизационна програма? Разговаряме с доц. Любомир Киров

“Когато времето на преустановяване на ваксинопрофилактиката е кратко – една или две седмици, отлагането е по-лесно преодолимо, но три месеца е много дълъг период и проблемите със забавянето на изпълнението на имунизационния календар в срок са неизбежни”…

Имунизации при деца с ревматични заболявания

Поради автомунната патогенеза и провежданата терапия с имуносупресивни медикаменти децата с ревматични заболявания (РЗ) са с увеличен риск от инфекции, по-висока заболяемост и смъртност. Ефективната, но и безопасна ваксинация е от ключово значение за намаляване на ваксинопредотвратимите инфекции при тях.

Принципи и практически насоки за имунизации при пациенти с имунни дефицити

След обобщаване на литературните данни до момента в статията се представят насоки за поведение при провеждане на ваксинациите, съобразени с типа на ПИД и контраиндикациите за определени ваксини.

Как да общуваме с родители, които имат колебания относно ваксините

В практиките си повечето медицински специалисти се сблъскват с колебаещи се относно ваксините родителите. За да могат да се справят с този проблем, те трябва да познават най-честите страхове на родителите, както и медийните влияния, които ги оформят…

Смъртност от инвазивна менингококова болест по серогрупа и възраст: систематичен преглед и метаанализ

Целта на този преглед бе да осигури ясни, информативни и съвременни данни, които да разширят разбирането за тежестта на IMD и за епидемиологията на ​​заболяването, което да помогне при оценка на потенциалните ползи от новите ваксинални менингококови програми.

Ваксинации при недоносени деца – време за приложение, контраиндикации

Проблемът за имунизационната политика при недоносени деца е значим за клиничната практика и изисква съобразяване със съвременната информация за имуногенност и безопасност на ваксините.

За по-здрава Европа! Защита на европейските граждани от ваксинопредотвратими заболявания

Лидерите на ЕС имат важна роля – да надграждат постигнатото през периода  2017-2019 г. по отношение на ваксините и да подкрепят изпълнението на целите, определени в Препоръката на Съвета на държавите-членки на ЕС. Ваксинацията остава крайъгълен камък на успешната политика за превенция в Европ и за защита на европейските граждани от ваксинопредотвратими заболявания…