Категория: Ваксини

Връзка между ротавирусната ваксинация и честотата на диабет тип 1 в детската възраст

JAMA Pediatrics Published online January 22, 2019   Въведение Ротавирусната инфекция (RV) се асоциира с развитието на диабет тип 1 (T1D) в детската възраст [1]. Изследвания, проведени с мишки, показват, че ротавирусната инфекция предизвиква...

Анкета: Разпространение и честота на РВГЕ в България

И в този брой на „Практическа педиатрия“ продължаваме да задаваме въпроси на лекарите с педиатрична практиката относно това колко често нсе срещат със случаи на ротавирусен гастроентерит (РВГЕ), наблюдава ли се вече ефект от това, че повече от една година ротавирусната ваксина е препоръчителна и безплатна и как определят постигнатия от тях ваксинационен обхват с ротавирусна ваксина.

Ротавирусните диарии: честота, поносимост при ваксинирaне, клиничен случай

За да разберем колко често в практиката си лекарите се срещат със случаи на ротавирусен гастроентерит (РВГЕ), какви са симптомите и възможните усложнения, наложителна ли е хоспитализация, се срещнахме с д-р Стефка Харитонова…

5 важни въпроса за ротавирусната ваксинация

За да разберем колко често в практиката си лекарите се срещат със случаи на ротавирусен гастроентерит (РВГЕ) и наблюдава ли се вече ефект от това, че вече повече от една година ротавирусната ваксина е препоръчителна и безплатна се срещнахме с трима общопрактикуващи лекари с педиатрична практиката от Североизточния регион на България…

Ротаврусната ваксина. Въвеждане и покритие в световен мащаб: 2006-2016

Въпреки че през последните години в световен мащаб бе постигнат голям напредък по отношение на покритието с RV, до декември 2016 г. ваксината все още не е въведена в националните имунизационни програми на 110 държави, което означава, че 69% от децата по света не са обхванати…

Проф. Радован Богданович: „Тряба да се насърчава комуникацията между педиатрите и родителите на тема ваксинопрофилактика“

Срещнахме се с председателя на Сръбската педиатрична асоциация, за да поговорим за приликите и разликите в националните имунизационни календари на България и Сърбия, както и за други важни теми, свързани с ваксинопрофилактиката…

Нагласи на личните лекари в Русенска област относно имунизaционните практики в детска възраст

Изследването си поставя за цел да се проучат нагласите на личните лекари относно имунизационната програма в детска възраст, като се оценят отношението, познанията, информираността и притесненията на ОПЛ в Русенска област, обслужващи деца до 6 години…

По някои въпроси относно задължителните имунизации в Р България

Задължителните ваксинации се прилагат с цел предпазване на гражданите от заразни болести, предизвикващи тежки последствия за здравето и поставящи в опасност живота им. Въпреки това нагласите в обществото са различни. Това води до възникване на конфликтни ситуации и невъзможност да се постигнат заложените в закона цели. В тази връзка от съществено значение е правилното интерпретиране на законовите положения, което от своя страна би съдействало на практиката…

Доц. Миглена Георгиева: „Ротавирусната ваксина трябва да се включи в задължителния имунизационен календар“

Възстановяването на чревната лигавица след прекаран тежък ротавирусен гастроентерит е сравнително продължително. Често се развива вторичен лактазен дифицит, който се преодолява за период от 3-6 месеца…

По въпроса за задължителните имунизации в Р България и правото на информирано съгласие

Общият нормативен акт, който урежда обществените отношения в сферата на здравеопазването в Р България, е Законът за здравето (ЗЗ) [1]. Негова основна цел, заложена в разпоредбата на чл. 2, е опазване на здравето на гражданите. Нещо повече – то е въздигнато в национален приоритет и се гарантира от държавата…