Категория: Ваксини

Ротаврусната ваксина. Въвеждане и покритие в световен мащаб: 2006-2016

Въпреки че през последните години в световен мащаб бе постигнат голям напредък по отношение на покритието с RV, до декември 2016 г. ваксината все още не е въведена в националните имунизационни програми на 110 държави, което означава, че 69% от децата по света не са обхванати…

Проф. Радован Богданович: „Тряба да се насърчава комуникацията между педиатрите и родителите на тема ваксинопрофилактика“

Срещнахме се с председателя на Сръбската педиатрична асоциация, за да поговорим за приликите и разликите в националните имунизационни календари на България и Сърбия, както и за други важни теми, свързани с ваксинопрофилактиката…

Нагласи на личните лекари в Русенска област относно имунизaционните практики в детска възраст

Изследването си поставя за цел да се проучат нагласите на личните лекари относно имунизационната програма в детска възраст, като се оценят отношението, познанията, информираността и притесненията на ОПЛ в Русенска област, обслужващи деца до 6 години…

По някои въпроси относно задължителните имунизации в Р България

Задължителните ваксинации се прилагат с цел предпазване на гражданите от заразни болести, предизвикващи тежки последствия за здравето и поставящи в опасност живота им. Въпреки това нагласите в обществото са различни. Това води до възникване на конфликтни ситуации и невъзможност да се постигнат заложените в закона цели. В тази връзка от съществено значение е правилното интерпретиране на законовите положения, което от своя страна би съдействало на практиката…

Доц. Миглена Георгиева: „Ротавирусната ваксина трябва да се включи в задължителния имунизационен календар“

Възстановяването на чревната лигавица след прекаран тежък ротавирусен гастроентерит е сравнително продължително. Често се развива вторичен лактазен дифицит, който се преодолява за период от 3-6 месеца…

По въпроса за задължителните имунизации в Р България и правото на информирано съгласие

Общият нормативен акт, който урежда обществените отношения в сферата на здравеопазването в Р България, е Законът за здравето (ЗЗ) [1]. Негова основна цел, заложена в разпоредбата на чл. 2, е опазване на здравето на гражданите. Нещо повече – то е въздигнато в национален приоритет и се гарантира от държавата…

Преглед на препоръките за ротавирусна ваксинация в Европа: аргументи за промяна

Повече от десет години след въвеждането на двете лицензирани ротавирусни ваксини, въпреки доказаната им ефикасност и силния положителен профил на съотношението полза-риск, ваксинационният обхват в Европа продължава да бъде нисък…

Доц. Наташа Топлак: „В Словения се наблюдава тенденция към понижение на ваксиналния обхват“

Доц. Наташа Топлак за приликите и разликите в националните имунизационни календари на България и Словения, за предизвикателствата пред постигането на по-добър ваксинален обхват, както и за други важни теми, свързани с ваксинопрофилактиката…

Ротавирусната имунизация: глобално покритие и местни бариери пред осъществяването й

За да се оцени обхвата на ротавирусната ваксинация и да се идентифицират основните бариери пред изпълнението на имунизацията, работната група на FISPGHAN за AGE проведе глобално проучване, целящо да събере представителна информация относно ротавирусната ваксинация в световен мащаб.

Защита за най-уязвимите. Ваксиниране на специални популации

Въпреки препоръките на СЗО и на Консултативния комитет по имунизационните практики към Центъра за контрол и превенция на заболяванията, ваксинационният обхват сред т. нар. специални популации продължава да бъде нисък…