Категория: Диагностика

Ултразвукова диагностика на болезнена детска тазобедрена става

Оплакванията от болка в тазобедрената става (ТБС) при децата са често срещан и потенциално сериозен симптом. Това често представлява диагностично предизвикателство, особено при малкото дете, което не съобщава адекватно мястото на болката или наличието на предходна травма. През последните десетилетия ултразвуковото изследване (УЗД) се превърна в златен стандарт при диагностиката в най-ранна възраст на заболяванията на детската тазобедрена става.

Диагностично и терапевтично поведение при първи непровокиран епилептичен пристъп в детска възраст

Системно антиепилептично лечение се започва по правило, когато се постави диагноза епилепсия. По определение това е при наблюдавани два непровокирани епилептични пристъпа, случващи се в период по-голям от 24 часа или при един ЕП, но при наличие на висок риск за рецидив, или при диагностициран епилептичен синдром. Висок риск има, когато пристъпът е фокален, продължителен, налична е епилептиформена пароксизмална активност в ЕЕГ и/или са установени структурни мозъчни промени.

Остър корем в детскатa възраст – съвременни аспекти в диференциалната диагнозата на острия апендицит и мезентериалния лимфаденит

Обект на проучването, цитирано в статията, са 122 деца, разпределени в две групи от 3 до 18 години, лекувани в Детска хирургия на УМБАЛ – Стара Загора за периода 2019-2020 г…

Как доказваме инфекция с Mycoplasma pneumoniaе при децата?

При клинични белези, които пораждат съмнение за микоплазмена инфекция, е необходимо да се докаже наличието на МР или антитела към МР. Понастоящем, най-добрият подход при диагностиката е комбинация от полимеразна верижна реакция (РСR) и серология в острия и рековалесцентния период.

Диагностичен подход и клинично значение на микроскопската хематурия. Ретроспективен анализ при хоспитализирани деца в СБАЛДБ „Д-р Лисичкова”

Определянето на калциевата екскреция в урината е оправдано при рутинна оценка на деца с персистираща микроскопска хематурия. При пациенти, при които микроскопската хематурия се дължи на гломерулни нарушения, прогресията до клинично значимо заболяване е придружена от развитие на хипертония и/или протеинурия…

Съвременни диагностични аспекти при вродени аномалии на отделителната система

Диагностичните усилия при пациенти с ВАОС, в допълнение към стандартните изобразяващи и биохимични методи, трябва да са насочени към: Първо, щателно търсене за специфични екстраренални симптоми/синдроми. Второ, внимателно и пълно снета фамилна анамнеза. И трето – генетично консултиране…

На каква цена лекуваме симптома кашлица?

При дете с протрахирана кашлица следва да се назначат подходящи лабораторни и образни изследвания за уточняване на диагнозата. При неповлияване от симптоматична терапия да се мисли в посока на респираторна инфекция и на съчетана патология. При протрахирана кашлица нараства риска за дебют на детска астма. Проследяването на пациента решава диагностичния казус и дава възможност за избор на правилна терапия.

Ниво на NGAL в серум и урина при деца в критично състояние, предварителни резултати

Проследяването на NGAL при децата в критично състояние предоставя възможност за ранна диагностика на остро бъбречно увреждане и за навременно и адекватно лечение, което значително намалява риска от неблагоприятен изход…

Вродени грешки на обмяната. Метаболитна криза – метаболомен подход за диагностика в България

Диагностиката на ВГО е предизвикателство за клинициста и лабораторния специалист. Основно изискване при интерпретацията на метаболитния профил е сътрудничеството на клиничния химик и клинициста…

Диагностичен алгоритъм за оценка на имунното здраве при деца

Голямото разнообразие на ПИД и често пъти припокриващата се клинична изява между различните заболявания изключително много затрудняват поставянето на диагнозата. Това налага познаването и използването на диагностичните подходи и имунологичните тестове, което би позволило навременно диагностициране и започване на адекватна, а в част от случаите и животоспасяваща терапия…