Категория: Диагностика

Диагностично и терапевтично поведение при първи непровокиран епилептичен пристъп в детска възраст

Системно антиепилептично лечение се започва по правило, когато се постави диагноза епилепсия. По определение това е при наблюдавани два непровокирани епилептични пристъпа, случващи се в период по-голям от 24 часа или при един ЕП, но при наличие на висок риск за рецидив, или при диагностициран епилептичен синдром. Висок риск има, когато пристъпът е фокален, продължителен, налична е епилептиформена пароксизмална активност в ЕЕГ и/или са установени структурни мозъчни промени.

Остър корем в детскатa възраст – съвременни аспекти в диференциалната диагнозата на острия апендицит и мезентериалния лимфаденит

Обект на проучването, цитирано в статията, са 122 деца, разпределени в две групи от 3 до 18 години, лекувани в Детска хирургия на УМБАЛ – Стара Загора за периода 2019-2020 г…

Как доказваме инфекция с Mycoplasma pneumoniaе при децата?

При клинични белези, които пораждат съмнение за микоплазмена инфекция, е необходимо да се докаже наличието на МР или антитела към МР. Понастоящем, най-добрият подход при диагностиката е комбинация от полимеразна верижна реакция (РСR) и серология в острия и рековалесцентния период.

Диагностичен подход и клинично значение на микроскопската хематурия. Ретроспективен анализ при хоспитализирани деца в СБАЛДБ „Д-р Лисичкова”

Определянето на калциевата екскреция в урината е оправдано при рутинна оценка на деца с персистираща микроскопска хематурия. При пациенти, при които микроскопската хематурия се дължи на гломерулни нарушения, прогресията до клинично значимо заболяване е придружена от развитие на хипертония и/или протеинурия…

Съвременни диагностични аспекти при вродени аномалии на отделителната система

Диагностичните усилия при пациенти с ВАОС, в допълнение към стандартните изобразяващи и биохимични методи, трябва да са насочени към: Първо, щателно търсене за специфични екстраренални симптоми/синдроми. Второ, внимателно и пълно снета фамилна анамнеза. И трето – генетично консултиране…

На каква цена лекуваме симптома кашлица?

При дете с протрахирана кашлица следва да се назначат подходящи лабораторни и образни изследвания за уточняване на диагнозата. При неповлияване от симптоматична терапия да се мисли в посока на респираторна инфекция и на съчетана патология. При протрахирана кашлица нараства риска за дебют на детска астма. Проследяването на пациента решава диагностичния казус и дава възможност за избор на правилна терапия.

Ниво на NGAL в серум и урина при деца в критично състояние, предварителни резултати

Проследяването на NGAL при децата в критично състояние предоставя възможност за ранна диагностика на остро бъбречно увреждане и за навременно и адекватно лечение, което значително намалява риска от неблагоприятен изход…

Вродени грешки на обмяната. Метаболитна криза – метаболомен подход за диагностика в България

Диагностиката на ВГО е предизвикателство за клинициста и лабораторния специалист. Основно изискване при интерпретацията на метаболитния профил е сътрудничеството на клиничния химик и клинициста…

Диагностичен алгоритъм за оценка на имунното здраве при деца

Голямото разнообразие на ПИД и често пъти припокриващата се клинична изява между различните заболявания изключително много затрудняват поставянето на диагнозата. Това налага познаването и използването на диагностичните подходи и имунологичните тестове, което би позволило навременно диагностициране и започване на адекватна, а в част от случаите и животоспасяваща терапия…

Роля на пулсоксиметричния скрининг при критични вродени сърдечни малформации

ПОС е технически и финансово достъпен, неинвазивен диагностичен метод с висока специфичност и умерена сензитивност. Рутинното му въвеждане в неонатологичните отделения би намалило честотата на дехоспитализираните без диагноза новородени с КВСМ и би подобрило съществено прогнозата при тези пациенти.