Категория: Диагностика

Нови маркери в диагностиката на деца с хронични възпалителни чревни заболявания

Хроничните възпалителни чревни заболявания (ХВЧЗ) са група заболявания с рецидивиращ ход, които се развиват при генетично предразположени индивиди вследствие на нарушения в имунитета и действието на определени фактори от околната среда…

Митохондриални хепатопатии

Според различни проучвания, честотата на митохондриалните болести в детска възраст е от 1:5000 до 1:20000. Разликите в епидeмиологичните данни могат да бъдат обяснени с изключителната клинична, биохимична и генетична хетерогенност на тази група заболявания…

Бронхопулмонална дисплазия

Бронхопулмоналната дисплазия (БПД) е хронично белодробно заболяване, което се развива при новородени деца, лекувани с кислород и механична вентилация с позитивно налягане за първично белодробно заболяване…

Молекулярни методи за диагностика на бактериалните менингити

Менингитът представлява възпаление на обвивките на главния и гръбначния мозък, характеризиращо се с плеоцитоза в цереброспиналната течност и симптоми на менигеално дразнене. Много са защитните фактори, които предпазват централната нервна система (ЦНС) от бактериални инфекции. Тесните връзки между клетките на церебралните съдове са естествена бариера за патогените, проникнали в кръвта…

Хипопитуитаризъм и хипогликемия при децата

Хипопитуитаризмът представлява хетерогенна група заболявания и се дължи на мултиплени или парциални нарушения в секрецията на предните и/или на задните хипофизарни хормони, настъпващи в резултат на генни дефекти в развитието на хипофизарните клетки или хипоталамичната функция.

Съвременни тенденции в диагностиката и интервенциите на аутистичното разстройство

Последната версия на американската класификация DSM 5 от 2013 г. илюстрира съществения напредък в разбирането на тази група разстройства не само като разстройства на психичното развитие, но и като съществена част от т.нар. невроразвитийна патология. Замяната на категорията…

Синдром на Мeadow или Munchausen syndrome by proxy

Описаният от английския хирург M. Asher през 1951 г. синдром на Мюнхаузен е разстройство, при което едно лице непрекъснато фабрикува симптоми на заболяване върху себе си. На български език терминът Munchausen syndrome by proxy би могъл да се преведе като…

Риск от астма при малки деца с обструктивни симптоми

Бронхиалната астма – най-честото хронично детско заболяване, започва в повечето случаи в първите 5 години от живота. Въпреки това при кърмачета и малки деца тя е една от най-трудните за клинициста диагнози…