Категория: За клиничната практика

Появата и разпространението на множествено резистентни към антибиотици патогени: глобален проблем в съвремието

Всяка година 33 000 души умират като пряка последица от инфекция поради бактерии, устойчиви на антибиотици. Това е съпоставимо с общия брой пътници на повече от 100 средни самолета. Тежестта на инфекциите с бактерии, устойчиви на антибиотици, за европейското население е сравнима с тази на грип, туберкулоза и ХИВ/СПИН, взети заедно…

Усложнени форми на чернодробния ехинокок и остър корем

Хидатидната болест се причинява от тения Echinococcus granulosus и все още е въпрос на обществено здраве в много региони, където е ендемична паразитна болест. Въпреки че черният дроб е най-засегнатият орган, хидатидозата може да се намери навсякъде в човешкото тяло. Редките форми на локация могат да доведат до диагностични и терапевтични дилеми…

Мeкелов дивертикул и неговите усложнения. Терапевтично поведение

Мекеловият дивертикул се проявява само чрез своите усложнения. Той често протича с маската  на други хирургични заболявания в корема, което затруднява неговото ранно диагностициране…

Некротизиращ ентероколит: клиничен опит и оперативен подход

Некротизиращият ентероколит е най-честото животозастрашаващо състояние, представляващо хирургична спешност в неонаталния период. Дебютира в първите 2-3 седмици от живота на недоносените новородени с ниско тегло и има мултифакторна генеза. Засяга в различна степен на тежест всички отдели на червата – от лигавична увреда до паннекроза и перфорация. Ранната диагностика е от водещо значение и изисква мултидисциплинарен подход. Оперативно лечение се прилага в тежките стадии на заболяването и смъртността в тази група остава много висока…

Ранна диагностика и оперативни техники при лечението на некротизиращ ентероколит

Некротизиращият ентероколит продължава да е сериозно предизвикателство за детските хирурзи в цял свят. Най-доброто, което можем да направим към момента, е винаги да имаме висок индекс на суспекция за това заболяване и активно да го търсим при рисковите групи…

Д-р Ива Костова: „Повсеместното назначение на антибиотици крие повече рискове, отколкото ползи“

Борбата с антибиотичната резистентност тепърва ще продължава и ще бъде трудна. За да е ефективна, е нужна колективна осъзната отговорност и сътрудничество между лекари, фармацевти, медицински специалисти и не на последно място – пациенти. Това е глобален проблем и изисква глобални мерки.

Заклещена ингвинална херния при деца

В не малко случаи клиницистът има затруднение в отдиференцирането на заклещена ингвинална херния от други нокси, имащи сходна клинична картина. Ето защо своевременната консултация с детски хирург, точната диагностика и адекватното лечение са от изключителна важност с цел да се предотвратят множество усложнения…

Диагностично-лечебен подход при деца с илеоколична инвагинация

Илеоколичната инвагинация се наблюдава най-често при деца между 1 и 2 години, но се среща и при деца над 3-годишна възраст, където се наблюдават органични причини за инвагинацията, в това число и тумори. В последните години абдоминалната ехография става основен метод за поставяне на диагнозата…

Усложнения на острия апендицит в детска възраст

В статията са разгледани педиатричните заболявания, протичащи като „клинична маска” на остър аппендицит, както и двете най-сериозни усложнения на недиагностицирания остър апендицит – перитонит и периапендикуларен абсцес.

Д-р Магда Йонева: „Рискуваме да навлезем в „след антибиотична ера“

Антимикробната резистентност е глобална обществена здравна криза. Необходими са глобални, координирани усилия за запазване на ефективността на наличните в момента антимикробни средства, за предотвратяване на инфекции, когато е възможно, за създаване и внедряване на нови тестове за откриване на резистентност към лекарства и за създаване на нови антимикробни средства.