Категория: За клиничната практика

Инфантилен хемангиом и вродена хидронефроза при 5-месечно кърмаче. Клиничен случай

Инфантилните хемангиоми са най-честите кърмачески съдови тумори, с честота между 3-10%. Срещат се 2.5-4 пъти по-често при момичетата, при недоносените деца и при данни за фетален стрес по време на бременността…

Назначаване и интерпретиране на лабораторните показатели, свързани с бъбречната функция, при деца в амбулаторната практика

Назначаването на лабораторни изследвания, свързани с отделителната система, и оценката на показателите е комплексно, тоест извършва се на базата на подробна анамнеза, фамилна обремененост, физикален статус и изисква тясна колаборация между общопрактикуващия лекар/педиатър и детския нефролог. Само така може да бъде поставена точна диагноза и да бъде назначена адекватна терапия на пациента…

Проследяване на деца след бъбречна трансплантация

Нарастването на броя на бъбречно трансплантираните деца през последните години налага както добро познаване на специфичните нужди на тази популация от страна на личните лекари и педиатрите по местоживеене, така и активна колаборация между тях и лекуващите екипи в специализираните центрове…

Гломерулонефрит при пурпура Хенох-Шонлайн

Засягането на бъбрека под формата на гломерулонефрит определя прогнозата на заболяването. При 1.8-2% от пациентите то прогресира към терминална бъбречна недостатъчност. Изключително важна е преценката на клинициста във връзка със започването на терапия с имуносупресори. Подходът трябва да бъде индивидуален, като се вземат предвид клиничната изява на болестта, хистологичния вариант и риска от прогресия към ХБЗ.

Индикации за диализно лечение при остро бъбречно увреждане

Острото бъбречно увреждане (ОБУ) може да се опише като внезапно настъпваща загуба на бъбречна функция, в резултат на: неадекватна бъбречна перфузия, артериална или венозна обструкция, клетъчно увреждане или обструкция на уринарния ток…

Протеинурии в детската възраст: оценка и диференциална диагноза

Скрининговата програма за деца в България, въведена през 2013 г. за изследване на урина за белтък, както и информираността на личните лекари и педиатрите за проблема, свързан с протеинурията, спомагат за ранното насочване на тези пациенти към специалист, което води до своевременно поставяне на диагноза и лечение на пациентите…

Лечение на нисък ръст с рекомбинантен човешки растежен хормон (rhGH) при момичета със синдром на Turner

През новото столетие се правят проучвания за приложението на депо препарати на rhGH, които да се поставят 1 път седмично. По малкия брой убождания се възприема добре от децата. Тези проучвания обаче все още продължават. Надяваме се в близките няколко години да бъде създаден такъв препарат за децата.

Лечение при дефицит на растежен хормон: насоки и ефекти. Клиничен случай

Дефицитът на РХ остава диагноза, основана на анамнезата, клиничния преглед и ауксологичната оценка, подкрепени с биохимични и невро-изобразителни изследвания. Проблемите в диагностичния процес остават, като те са основно в точната преценка на пациентите с нисък ръст, подлежащи на стимулационни тестове за максимална секреция на растежен хормон, както и в избора на най-подходящия тест и необходимост от подготовка с полови стероиди при деца в началото на пубертетното си развитие.