Категория: За клиничната практика

Индикации за диализно лечение при остро бъбречно увреждане

Острото бъбречно увреждане (ОБУ) може да се опише като внезапно настъпваща загуба на бъбречна функция, в резултат на: неадекватна бъбречна перфузия, артериална или венозна обструкция, клетъчно увреждане или обструкция на уринарния ток…

Протеинурии в детската възраст: оценка и диференциална диагноза

Скрининговата програма за деца в България, въведена през 2013 г. за изследване на урина за белтък, както и информираността на личните лекари и педиатрите за проблема, свързан с протеинурията, спомагат за ранното насочване на тези пациенти към специалист, което води до своевременно поставяне на диагноза и лечение на пациентите…

Лечение на нисък ръст с рекомбинантен човешки растежен хормон (rhGH) при момичета със синдром на Turner

През новото столетие се правят проучвания за приложението на депо препарати на rhGH, които да се поставят 1 път седмично. По малкия брой убождания се възприема добре от децата. Тези проучвания обаче все още продължават. Надяваме се в близките няколко години да бъде създаден такъв препарат за децата.

Лечение при дефицит на растежен хормон: насоки и ефекти. Клиничен случай

Дефицитът на РХ остава диагноза, основана на анамнезата, клиничния преглед и ауксологичната оценка, подкрепени с биохимични и невро-изобразителни изследвания. Проблемите в диагностичния процес остават, като те са основно в точната преценка на пациентите с нисък ръст, подлежащи на стимулационни тестове за максимална секреция на растежен хормон, както и в избора на най-подходящия тест и необходимост от подготовка с полови стероиди при деца в началото на пубертетното си развитие.

Скрининг за диагностика и лечение на деца с дефицит на растежен хормон

Възможността все повече деца с дефицит на РХ да бъдат диагностицирани и съответно лекувани в България е една добра възможност, която педиатрите и ОПЛ трябва да познават, за да могат техните пациенти с тази патология да получат адекватни здравни грижи.

Нисък ръст при хронични заболявания извън ендокринната система

Целта на настоящия кратък обзор е преглед на съвременното познание относно ролята на най-честите хронични заболявания в детска възраст, водещи до нарушение в линеарния растеж. Също така се обръща внимание на мониторирането на растежа с цел подобряване на наблюдението и лечението на различни хронични заболявания. Накратко се обсъждат подходите за скриниране на отклоненията в растежа…

Генетика и тежка астма при деца. Клиничен случай

Съвременната Ослерова медицина, базирана на симптомите при болестите, лека-полека дава път на новата медицина, базирана на механизма на развитие на заболяванията. Персонализацията е вълнуващата следващата стъпка в лечението на хроничните заболявания. А лечението, насочено към коригиране на определен генотип, е напълно нова посока в медицината…

Протрахиран бактериален бронхит в детска възраст

При много деца продължителната кашлица може да премине без лечение, но, когато няма подобрение на симптомите след най-малко четири до осем седмици и аускултаторно има значителни секрети в дихателните пътища, трябва да се подозира ПББ…

Гастроинтестинални прояви при първични имунни дефицити

Промените в храносмилателната система могат да бъдат първата проява на имунния дефицит, ето защо е задължително при всеки пациент с неповлияваща се диария и/или малабсорбция да се подозира ПИД.