Категория: За клиничната практика

Неврогенни разстройства на уринирането при деца

При децата с НПМ важни фактори за достигане на оптимално качество на живот са запазването на бъбречната функция, постигането на ранна социално приемлива континентност и независимост на детето по отношение поддържане на мехурната и чревната функции…

Aктуални проблеми на коклюш профилактиката при новородени деца и малки кърмачета

През последните години докладваната честота на коклюш се увеличава значително в почти всички държави-членки на ЕС, както и в други части на света. Това увеличение настъпва въпреки продължителното високо ваксинално покритие, подчертавайки въздействието на намаляващия имунитет на ваксината, като промените в циркулиращите щамове също биха могли да играят роля.

Неонатална некетогенна хиперглицинемия. Клиничен случай

Некетогенната хиперглицинемия, известна и като глицинова енцефалопатия, е автозомно-рецесивно заболяване, характеризиращо се с абнормно високи нива на глицин. Липсата на ензима, метаболизиращ глицина, води до натрупването му в тъканите и особено в мозъка…

Късна неонатална инфекция

От 80-те години на ХХ век епидемиологични проучвания установяват намаляване честотата на ранния неонатален сепсис ([6],[7], вероятно поради подобрените пренатални грижи и профилактичното интрапартално приложение на антибиотици. В същото време обаче, честотата на късните неонатални инфекции нараства паралелно с нарастване на честотата на преживяемост на недоносените новородени…

Принципи на поведение при новородено с остро бъбречно увреждане и сепсис

Нарушената бъбречна функция е честа находка при септични състояния, а острото бъбречно увреждане (ОБУ) е независим рисков фактор за повишена смъртност в хода на сепсис. Предизвикателство представлява дефинирането на понятията сепсис и ОБУ в неонаталния период, но още по-голяма трудност е терапията на тези новородени.

Медулобластом – клиничен случай и литературен обзор

Мултидисциплинарният подход при деца с медулобластом се изразява в максимално радикална хирургия без неврологични усложнения и химиотерапия и лъчетерапия, съобразени с хистологичния и молекулярния тип на тумора.

Ендоваскуларна емболизация на мозъчни артериовенозни малформации при педиатрични пациенти

Ендоваскуларната емболизация на АВМ при деца е сравнително безопасен и надежден метод, който през последните години се превръща в първи метод на избор за този вид патология. Ендоваскуларната емболизация може да се използва както за дефинитивно третиране, така и като част от комбинирана терапия за лечение на АВМ.

Ендоваскуларно лечение на интракраниални аневризми в детска възраст

Ендоваскуларното лечение на интракраниални мозъчни аневризми в педиатричната популация е сравнително безопасно, трайно и ефективно, като може да бъде алтернатива на класическата неврохирургия, а в някой случаи дори и единствен метод на избор