Категория: Социални аспекти

Бащата – отчужден, отчуждаващ. В центъра на родителските конфликти – практика, анализ, предизвикателства

Родителстването не е състезание между жените и мъжете. То трябва да бъде насочено към грижата, и то най-добрата, която може да се осигури на детето. Чрез представяне на негативните последици от родителски конфликти и показване на истинските измерения на случващото се е добре да разчупим съществуващите социални стереотипи, каращи ни да диференцираме родителите на полов принцип…

Бащинство на тийнейджъри в България: изводи от две качествени изследвания

Изследванията показват, че децата, отглеждани с активното участие на бащите си, се радват на по-добро езиково и когнитивно развитие, по-високи образователни постижения, по-малко поведенчески проблеми, по-висока социална компетентност, по-успешна социална адаптация и по-позитивни отношения с връстници и възрастни в бъдещe…

Бащата: функцията на Бащата, името на Бащата

Каква е „версията“ на съвременния баща? Как се осъществява бащината функция и лимитирането на желанието на майката? Ще успеят ли новите форми на семейство да предадат „това, което конституира субекта, а именно „желанието, което не е анонимно“? Психоанализата търси отговор на тези въпроси, поставени от времето, в което живеем не изобщо, а във всеки конкретен случай, който клиниката ни предлага.

Социални аспекти на нарушенията в хранителното поведение. Роля на медиите

Статията разглежда и обсъжда социалните и културни аспекти на нарушенията в хранителното поведение (НХП). Социалните детерминанти на НХП, за съжаление, все още не са на централно място в диагностиката, консултирането и лечението на НХП в България…

Дигиталният свят и отражението му върху човека

Дигитализацията като процес на масово и глобално използване на компютърните технологии от индивидуални потребители, организации и бизнес – заедно с различните социокултурни последствия от навлизането на дигиталните платформи във всички области на живота, налага обучение и образование от нов тип, изискващи нов вид умения и компетенции, способни да отговарят адекватно на обществените потребности в 21. век и на стремежа към възходящо развитие.

Видеоигрите и насилието

Едно от основните притеснения е съдържанието във видеоигрите и по-специално – изобразяването на агресия и насилие. Популярното схващане е, че игрите с насилие правят децата по-агресивни и по-склонни да проявяват подобно поведение и в реалния свят…

Подходи за осигуряване на достъп до лекарствена терапия при невъзможност или изчерпване на възможностите за приложение на разрешени за употреба лекарствени продукти

Интерес за настоящата статия представляват всички възможности, които законодателят е предоставил на пациента за достъп до неразрешени за употреба лекарствени продукти…

Достъп до трансгранично здравно обслужване на лица под 18 години. Експерименталният метод за лечение и проблемът с финансирането му

Детското здраве и достъпът до лечение в чужбина са две много чувствителни теми, които намират своята пресечна точка в настоящия анализ. Повечето модерни общества приемат, че децата попадат сред уязвимите групи от населението, следователно се нуждаят от специална закрила на различни нива. До този момент правната уредба, касаеща лечението в чужбина на деца, беше хаотична, а режимите, регламентиращи реда за достъп до такова лечение, са определяха от родителите като „бавни“, „бюрократични“ и затрудняващи упражняването на тези права на децата от името на техните законни представители…