Категория: Социални аспекти

Подходи за осигуряване на достъп до лекарствена терапия при невъзможност или изчерпване на възможностите за приложение на разрешени за употреба лекарствени продукти

Интерес за настоящата статия представляват всички възможности, които законодателят е предоставил на пациента за достъп до неразрешени за употреба лекарствени продукти…

Достъп до трансгранично здравно обслужване на лица под 18 години. Експерименталният метод за лечение и проблемът с финансирането му

Детското здраве и достъпът до лечение в чужбина са две много чувствителни теми, които намират своята пресечна точка в настоящия анализ. Повечето модерни общества приемат, че децата попадат сред уязвимите групи от населението, следователно се нуждаят от специална закрила на различни нива. До този момент правната уредба, касаеща лечението в чужбина на деца, беше хаотична, а режимите, регламентиращи реда за достъп до такова лечение, са определяха от родителите като „бавни“, „бюрократични“ и затрудняващи упражняването на тези права на децата от името на техните законни представители…

Усложнения при изразяване на информирано съгласие при лечението на деца

В настоящото изложение се разглеждат най-често срещаните проблеми при изразяване на информирано съгласие във връзка с лечението на деца, като се предлагат и възможни решения за преодоляването им…

Детското здравеопазване в област Видин. Състояние и проблеми

Демографските данни за област Видин показват ниска раждаемост, застаряване на населението, отрицателен естествен прираст, висока обща смъртност и повишена миграция. Това важи в голяма степен и за останалите области в страната, но в област Видин тези тенденции са най-силно изразени.

Съпротивите срещу лечението

Най-общо, съпротивите се дефинират като пречки пред лечението – всичко, което спира достъпа до субекта поради неговата несъзнавана нагласа. З. Фройд поставя под въпрос заявеното желание за излекуване, откривайки не само процесите на съпротива и защита, но и „ползите от болестта“…

На училище със захарен диабет

Предстоят усилия от страна на държавната администрация, научните дружества и пациентските организaции за промяна в нормативната база и длъжностната характеристика на училищните здравни служители, вменяваща правата и задълженията им за осъществяване на инвазивни манипулации при хронични заболявания, в т.ч. и ЗД (инжектиране на инсулин, глюкагон)…

Родителска група за психологическа взаимопомощ и подкрепа за деца с множество увреждания

Родителската група за психологическа взаимопомощ и подкрепа в СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов” – Варна работи с ученици с множество увреждания. Тя сe организира от психолога Цвета Жижко (стартира през учебната 2011/2012 г.) след предварителна анкета за проучване на мнението и желанието на родителите да посещават подобен тип група, за техните възможности и предпочитания относно времевия диапазон за срещите…