Категория: Социални аспекти

Влияние на използването на дигитални устройства върху общото физическо и сетивно-двигателно развитие на деца в предучилищна възраст

Статията обобщава резултати от над 70 научни публикации в специализираната световна литература. Подробно са разгледани ефектите на различните екранни дигитални устройства върху общото физическо развитие и хранителните навици, мускуло-скелетния апарат и развитието на фината и груба моторика на децата в предучилищна възраст. Приложени разумно, те са ценни инструменти в познавателния процес, но в същото време съществуват предпоставки за възникването на негативни ефекти от употребата им върху детското здраве и развитие. Познаването на тези ефекти би допринесло за тяхното предотвратяване.

Екосистема и детско психично здраве – предизвикателства за интердисциплинарен подход

Климатичните събития в локален и глобален план, пряко и косвено, краткосрочно и дългосрочно засягат екосистемите. Съвременните научни и емпирични изследвания установяват и доказват връзките между климатични, екологични промени и физическо, психично и социално здраве. Човекът едновременно въздейства върху глобалното здраве и поема отговорност към екологичните здравни проблеми. Последиците за психичното здраве обхващат широк спектър от симптоми и нарушения, като засягат детския организъм и личност във всички периоди на растеж и развитие. Те са обект на изучаване и интердисциплинарен подход от медицината, екопсихологията и климатичната психология.

Ролята на домашните любимци в психосоциалното развитие на детето

Едва през 20 век са проведени първите проучвания, доказващи емпирично ползите от съжителстването на хората с техните домашни любимци. Оказва се, че те играят важна роля в социалното, емоционалното и когнитивното развитие на децата и подрастващите. В някои случаи е установено, че интеракциите между детето и домашния любимец подобряват физическото и емоционалното благосъстояние и на самите животни. Въпреки че дълбинните механизми на тези взаимоотношения са недостатъчно проучени, в последните няколко десетилетия се натрупват все повече данни за терапевтичния им ефект в контролирани условия и с определени цели.

Семейно-медиирана интервенция през погледа на практиката

Семейно-медиираната ранна интервенция е иновативен метод, който подкрепя семейството в грижите му за  развитие на детето. Той е насочен към семейства, които имат притеснения, свързани с  детето, или то има поставена диагноза, т. е. патологията е потвърдена. Зад ефективността на метода стоят стимулирането на взаимодействието на детето със средата и активната роля на родителите, която осигурява интензивна и естествена високочестотна подкрепа от страна на семейството.

Разноликата раздяла: как децата преживяват смъртта

В практиката ми на терапевт срещата със смъртта е тази рана, която всеки път имам илюзията, че ще излекувам по-успешно, защото вече съм събрала инвентара от лечебни средства и житейски уроци, които ме правят знаеща. Но раздялата с близки хора, макар да изглежда поведенчески типизирана, е разнолика. Особено при децата.

Бащата – отчужден, отчуждаващ. В центъра на родителските конфликти – практика, анализ, предизвикателства

Родителстването не е състезание между жените и мъжете. То трябва да бъде насочено към грижата, и то най-добрата, която може да се осигури на детето. Чрез представяне на негативните последици от родителски конфликти и показване на истинските измерения на случващото се е добре да разчупим съществуващите социални стереотипи, каращи ни да диференцираме родителите на полов принцип…

Бащинство на тийнейджъри в България: изводи от две качествени изследвания

Изследванията показват, че децата, отглеждани с активното участие на бащите си, се радват на по-добро езиково и когнитивно развитие, по-високи образователни постижения, по-малко поведенчески проблеми, по-висока социална компетентност, по-успешна социална адаптация и по-позитивни отношения с връстници и възрастни в бъдещe…

Бащата: функцията на Бащата, името на Бащата

Каква е „версията“ на съвременния баща? Как се осъществява бащината функция и лимитирането на желанието на майката? Ще успеят ли новите форми на семейство да предадат „това, което конституира субекта, а именно „желанието, което не е анонимно“? Психоанализата търси отговор на тези въпроси, поставени от времето, в което живеем не изобщо, а във всеки конкретен случай, който клиниката ни предлага.