Категория: Социални аспекти

Социални аспекти на нарушенията в хранителното поведение. Роля на медиите

Статията разглежда и обсъжда социалните и културни аспекти на нарушенията в хранителното поведение (НХП). Социалните детерминанти на НХП, за съжаление, все още не са на централно място в диагностиката, консултирането и лечението на НХП в България…

Дигиталният свят и отражението му върху човека

Дигитализацията като процес на масово и глобално използване на компютърните технологии от индивидуални потребители, организации и бизнес – заедно с различните социокултурни последствия от навлизането на дигиталните платформи във всички области на живота, налага обучение и образование от нов тип, изискващи нов вид умения и компетенции, способни да отговарят адекватно на обществените потребности в 21. век и на стремежа към възходящо развитие.

Видеоигрите и насилието

Едно от основните притеснения е съдържанието във видеоигрите и по-специално – изобразяването на агресия и насилие. Популярното схващане е, че игрите с насилие правят децата по-агресивни и по-склонни да проявяват подобно поведение и в реалния свят…

Подходи за осигуряване на достъп до лекарствена терапия при невъзможност или изчерпване на възможностите за приложение на разрешени за употреба лекарствени продукти

Интерес за настоящата статия представляват всички възможности, които законодателят е предоставил на пациента за достъп до неразрешени за употреба лекарствени продукти…

Достъп до трансгранично здравно обслужване на лица под 18 години. Експерименталният метод за лечение и проблемът с финансирането му

Детското здраве и достъпът до лечение в чужбина са две много чувствителни теми, които намират своята пресечна точка в настоящия анализ. Повечето модерни общества приемат, че децата попадат сред уязвимите групи от населението, следователно се нуждаят от специална закрила на различни нива. До този момент правната уредба, касаеща лечението в чужбина на деца, беше хаотична, а режимите, регламентиращи реда за достъп до такова лечение, са определяха от родителите като „бавни“, „бюрократични“ и затрудняващи упражняването на тези права на децата от името на техните законни представители…

Усложнения при изразяване на информирано съгласие при лечението на деца

В настоящото изложение се разглеждат най-често срещаните проблеми при изразяване на информирано съгласие във връзка с лечението на деца, като се предлагат и възможни решения за преодоляването им…

Детското здравеопазване в област Видин. Състояние и проблеми

Демографските данни за област Видин показват ниска раждаемост, застаряване на населението, отрицателен естествен прираст, висока обща смъртност и повишена миграция. Това важи в голяма степен и за останалите области в страната, но в област Видин тези тенденции са най-силно изразени.

Съпротивите срещу лечението

Най-общо, съпротивите се дефинират като пречки пред лечението – всичко, което спира достъпа до субекта поради неговата несъзнавана нагласа. З. Фройд поставя под въпрос заявеното желание за излекуване, откривайки не само процесите на съпротива и защита, но и „ползите от болестта“…

На училище със захарен диабет

Предстоят усилия от страна на държавната администрация, научните дружества и пациентските организaции за промяна в нормативната база и длъжностната характеристика на училищните здравни служители, вменяваща правата и задълженията им за осъществяване на инвазивни манипулации при хронични заболявания, в т.ч. и ЗД (инжектиране на инсулин, глюкагон)…