Категория: Тема на броя

Чернодробната трансплантация в детска възраст, брой 12/2020

В последните 10 години чернодробната трансплантация (ЧТ) се възприема като стандартна процедура за лечение на децата с хронични чернодробни заболявания в краен стадий, както и с метаболитни нарушения, засягащи предимно черния дроб. Литературата по този проблем е значителна, обхваща както научните експериментални модели, така и практическите резултати на центровете за ЧТ. Като член на екипа, подготвил и извършил първата и следващите 7 ЧТ на деца в България, както и въз основа на проучването на сериозни публикации по темата, бих искала да споделя част от актуалните проблеми, които се обсъждат от експертите в тази област…

Бащинството и детското здраве, брой 11/2020

Уникален, динамичен и незаменим е приносът на бащите в грижите за децата и семействата, но все още не са достатъчни програмите, обхващащи и насърчаващи бащинството от пренаталния период до зряла възраст. Педиатрите са медицинските специалисти с най-големи възможности за повлияване на разбирането за значимостта на бащата за детското здраве и развитие…

Особености на острия апендицит в ранната детска възраст (0 – 3 години), брой 9-10/2020

Острият апендицит в ранната детска възраст е рядка патология, изискваща добро познаване на проблема. Трудната диагностика, нетипичното протичане, специфичните особености, затрудненото оперативно лечение и възможните усложнения изискват сериозни познания и опит в детската хирургия…

Въздушно замърсяване и детско здраве, брой 8/2020

Няма орган или система в човешкото тяло, които да не бъдат засегнати от атмосферните замърсители. Водещо остава засягането на дихателната система, която „поема“ най-големия товар на атмосферното замърсяване – белият дроб се явява своеобразен филтър на инхалираните замърсители, а също и основен таргетен орган на увреда от тях.

Позната ли ни е Mycoplasma pneumoniae, брой 7/2020

В статията са изложени съвременните познания за извънклетъчния паразит Mycoplasma pneumoniae (МР). Разгледани са етиологията, патогенетичните механизми, клиничните прояви, съвременните диагностични възможности и алгоритми на лечение в детската възраст…

Нaрушения в хранителното поведение в училищна възраст, брой 6/2020

Ранното идентифициране и терапия на нарушенията в хранителното поведение дават по-добра прогноза в дългосрочен план. Затова профилактиката на тези тежки нарушения трябва да е насочена към ранно откриване на субклиничните нарушения в храненето

Синдром на макрофагеална активация в детска възраст, брой 5/2020

Синдромът на макрофагеална активация (СМА) е сериозно, животозастрашаващо усложнение на някои системни възпалителни заболявания. С най-висока честота се наблюдава при системната форма на ювенилен идиопатичен артрит (сЮИА), но може да се развие и при пациенти с други автоимунни и/или автовъзпалителни заболявания…

Децата, дигиталните технологии и картофите, брой 4/2020

Работата по изясняване на влиянието на дигиталните технологии върху развитието на децата и подрастващите трябва да продължи. Поради това по инициатива на Българската педиатрична асоциация и Националния център за безопасен интернет през 2018, 2019 и 2020 г. бяха проведени три експертни срещи…

Порфирия при кърмачета и деца, брой 3/2020

Порфириите са група от редки, наследствени или придобити нарушения, всяко от които е резултат на дефицит в активността на специфичен ензим в биосинтезния път на хема. Диагнозата често се пропуска или забавя, тъй като клиничните симптоми наподобяват други по-често срещани медицински състояния…

Думите, които успокояват, думите, които тревожат, брой 1-2/2020

Практиката и опитът на Центъра за ранна интервенция доказват въздействието на думите, които родителите чуват за детето си. Тези думи могат да разтревожат родителите до такава степен, че те да решат, че детето им е обречено и да се откажат да се грижат за него и да го отглеждат. Верните думи, изказани навреме от специалист, който е авторитет за родителите, могат да ги успокоят…