Категория: Тема на броя

Порфирия при кърмачета и деца, брой 3/2020

Порфириите са група от редки, наследствени или придобити нарушения, всяко от които е резултат на дефицит в активността на специфичен ензим в биосинтезния път на хема. Диагнозата често се пропуска или забавя, тъй като клиничните симптоми наподобяват други по-често срещани медицински състояния…

Думите, които успокояват, думите, които тревожат, брой 1-2/2020

Практиката и опитът на Центъра за ранна интервенция доказват въздействието на думите, които родителите чуват за детето си. Тези думи могат да разтревожат родителите до такава степен, че те да решат, че детето им е обречено и да се откажат да се грижат за него и да го отглеждат. Верните думи, изказани навреме от специалист, който е авторитет за родителите, могат да ги успокоят…

Клиничен подход при инфекции на пикочните пътища, брой 11-12/2019

За повечето деца ИПП е неприятно и краткосрочно заболяване без или с минимални дългосрочни последици. Ранното диагностициране и започване на ефективно антибиотично лечение е най-важната част от клиничния подход при ИПП…

Ауксология: измерване и оценка на растежа и развитието в детска възраст, брой 10/2019

В статията се обсъждат стандартизираните техники на антропометрия, оценката на растежа съобразно популационните норми, среднородителския ръст, скоростта на растеж и пубертетното развитие.

Етиологичен профил на пневмонията, придобита в обществото при хоспитализирани деца, брой 9/2019

Точното охарактеризиране на причините за ППО е от съществено значение за насочване на правилната терапия и за избягване на ненужните антибиотични прескрипции.

Контактен дерматит в детската възраст, брой 8/2019

Kонтактният дерматит (КД) е полиморфна възпалителна реакция, която засяга кожата вследствие на контакт с химични, физични или биологични агенти от околната среда [1]. Може да бъде засегната както кожата, така и лигавиците…

Нощното напикаване – често срещан проблем в детската възраст, брой 7/2019

Нощното напикаване представлява както медицински, така и значим социален проблем. В основата на правилното поведение и лечение стои точно поставената диагноза, а това може да стане посредством добре снетата анамнеза, назначаване на необходимите лабораторни и образни изследвания, а при нужда и на използването на допълнителни специализирани уродинамични методи (урофлоуметрия и  цистотонометрия)… 

Нeонатален скрининг за критични вродени сърдечни заболявания чрез провеждане на пулсоксиметрия, брой 6/2019

Детайлното физикално изследване подобрява значително диагностиката на ранните хипоксемични състояния. Адекватната пренатална ултразвукова диагностика, физикалният преглед и скринингът с пулсоксиметрия могат да повишат до 90-95% откриваемостта на критичните ВСМ.

Гражданска отговорност на медицинските специалисти. Основни понятия и резултати от проучване, брой 5/2019

Въпросът за отговорността на медицинските специалисти [1] придоби актуалност през последните години под понятието „лекарска грешка“. В контекста на множеството проблеми в системата на здравеопазването, този термин се употребява във връзка с всяко нежелано събитие, настъпило при лечението на пациент, без да се вниква в неговото съдържание и смисъл. Това създава огромно напрежение сред пациентите и медицинските специалисти, провокира взаимни съмнения, обвинения, агресия и недоверие…

Дълбока мозъчна стимулация при деца с дистония в България, брой 4/2019

Дълбоката мозъчна стимулация е метод на лечение, който може да постигне значително подобрение на симптоматиката при част от децата с генерализирана или сегментна дистония. Преценката на индикациите и използване на стереотаксична техника са задължителни условия за успеха на това лечение