Категория: Тема на броя

Нaрушения в хранителното поведение в училищна възраст, брой 6/2020

Ранното идентифициране и терапия на нарушенията в хранителното поведение дават по-добра прогноза в дългосрочен план. Затова профилактиката на тези тежки нарушения трябва да е насочена към ранно откриване на субклиничните нарушения в храненето

Синдром на макрофагеална активация в детска възраст, брой 5/2020

Синдромът на макрофагеална активация (СМА) е сериозно, животозастрашаващо усложнение на някои системни възпалителни заболявания. С най-висока честота се наблюдава при системната форма на ювенилен идиопатичен артрит (сЮИА), но може да се развие и при пациенти с други автоимунни и/или автовъзпалителни заболявания…

Децата, дигиталните технологии и картофите, брой 4/2020

Работата по изясняване на влиянието на дигиталните технологии върху развитието на децата и подрастващите трябва да продължи. Поради това по инициатива на Българската педиатрична асоциация и Националния център за безопасен интернет през 2018, 2019 и 2020 г. бяха проведени три експертни срещи…

Порфирия при кърмачета и деца, брой 3/2020

Порфириите са група от редки, наследствени или придобити нарушения, всяко от които е резултат на дефицит в активността на специфичен ензим в биосинтезния път на хема. Диагнозата често се пропуска или забавя, тъй като клиничните симптоми наподобяват други по-често срещани медицински състояния…

Думите, които успокояват, думите, които тревожат, брой 1-2/2020

Практиката и опитът на Центъра за ранна интервенция доказват въздействието на думите, които родителите чуват за детето си. Тези думи могат да разтревожат родителите до такава степен, че те да решат, че детето им е обречено и да се откажат да се грижат за него и да го отглеждат. Верните думи, изказани навреме от специалист, който е авторитет за родителите, могат да ги успокоят…

Клиничен подход при инфекции на пикочните пътища, брой 11-12/2019

За повечето деца ИПП е неприятно и краткосрочно заболяване без или с минимални дългосрочни последици. Ранното диагностициране и започване на ефективно антибиотично лечение е най-важната част от клиничния подход при ИПП…

Ауксология: измерване и оценка на растежа и развитието в детска възраст, брой 10/2019

В статията се обсъждат стандартизираните техники на антропометрия, оценката на растежа съобразно популационните норми, среднородителския ръст, скоростта на растеж и пубертетното развитие.

Етиологичен профил на пневмонията, придобита в обществото при хоспитализирани деца, брой 9/2019

Точното охарактеризиране на причините за ППО е от съществено значение за насочване на правилната терапия и за избягване на ненужните антибиотични прескрипции.

Контактен дерматит в детската възраст, брой 8/2019

Kонтактният дерматит (КД) е полиморфна възпалителна реакция, която засяга кожата вследствие на контакт с химични, физични или биологични агенти от околната среда [1]. Може да бъде засегната както кожата, така и лигавиците…

Нощното напикаване – често срещан проблем в детската възраст, брой 7/2019

Нощното напикаване представлява както медицински, така и значим социален проблем. В основата на правилното поведение и лечение стои точно поставената диагноза, а това може да стане посредством добре снетата анамнеза, назначаване на необходимите лабораторни и образни изследвания, а при нужда и на използването на допълнителни специализирани уродинамични методи (урофлоуметрия и  цистотонометрия)…