Категория: Тема на броя

Клиничен подход при инфекции на пикочните пътища, брой 11-12/2019

За повечето деца ИПП е неприятно и краткосрочно заболяване без или с минимални дългосрочни последици. Ранното диагностициране и започване на ефективно антибиотично лечение е най-важната част от клиничния подход при ИПП…

Ауксология: измерване и оценка на растежа и развитието в детска възраст, брой 10/2019

В статията се обсъждат стандартизираните техники на антропометрия, оценката на растежа съобразно популационните норми, среднородителския ръст, скоростта на растеж и пубертетното развитие.

Етиологичен профил на пневмонията, придобита в обществото при хоспитализирани деца, брой 9/2019

Точното охарактеризиране на причините за ППО е от съществено значение за насочване на правилната терапия и за избягване на ненужните антибиотични прескрипции.

Контактен дерматит в детската възраст, брой 8/2019

Kонтактният дерматит (КД) е полиморфна възпалителна реакция, която засяга кожата вследствие на контакт с химични, физични или биологични агенти от околната среда [1]. Може да бъде засегната както кожата, така и лигавиците…

Нощното напикаване – често срещан проблем в детската възраст, брой 7/2019

Нощното напикаване представлява както медицински, така и значим социален проблем. В основата на правилното поведение и лечение стои точно поставената диагноза, а това може да стане посредством добре снетата анамнеза, назначаване на необходимите лабораторни и образни изследвания, а при нужда и на използването на допълнителни специализирани уродинамични методи (урофлоуметрия и  цистотонометрия)… 

Нeонатален скрининг за критични вродени сърдечни заболявания чрез провеждане на пулсоксиметрия, брой 6/2019

Детайлното физикално изследване подобрява значително диагностиката на ранните хипоксемични състояния. Адекватната пренатална ултразвукова диагностика, физикалният преглед и скринингът с пулсоксиметрия могат да повишат до 90-95% откриваемостта на критичните ВСМ.

Гражданска отговорност на медицинските специалисти. Основни понятия и резултати от проучване, брой 5/2019

Въпросът за отговорността на медицинските специалисти [1] придоби актуалност през последните години под понятието „лекарска грешка“. В контекста на множеството проблеми в системата на здравеопазването, този термин се употребява във връзка с всяко нежелано събитие, настъпило при лечението на пациент, без да се вниква в неговото съдържание и смисъл. Това създава огромно напрежение сред пациентите и медицинските специалисти, провокира взаимни съмнения, обвинения, агресия и недоверие…

Дълбока мозъчна стимулация при деца с дистония в България, брой 4/2019

Дълбоката мозъчна стимулация е метод на лечение, който може да постигне значително подобрение на симптоматиката при част от децата с генерализирана или сегментна дистония. Преценката на индикациите и използване на стереотаксична техника са задължителни условия за успеха на това лечение

Нови модели в рехабилитацията на деца с двигателни проблеми, брой 3/2019

Съвременните рехабилитационни подходи не се опитват да коригират двигателните модели, а се фокусират все повече върху моторното учене, като отчитат важността на идентифицирането на функционалните цели и осигуряването на успех и контрол от страна на детето. Те използват естественото поведение на детето, като упражненията и игрите са насочени към усвояване на специфични умения…

Детското здравеопазване в България: състояние, проблеми, перспективи, брой 1-2/2019

За да постигне основната си цел – по-добро здраве за децата, философията на детското здравеопазване трябва да е насочена основно към максимално предотвратяване на загубата на здраве, а не към възстановяване на вече загубеното здраве. Това е не само изключително благородно, тъй като спестява излишни страдания на децата, но е и икономически по-евтино за обществото и семейството…