Категория: Тема на броя

Нови модели в рехабилитацията на деца с двигателни проблеми, брой 3/2019

Съвременните рехабилитационни подходи не се опитват да коригират двигателните модели, а се фокусират все повече върху моторното учене, като отчитат важността на идентифицирането на функционалните цели и осигуряването на успех и контрол от страна на детето. Те използват естественото поведение на детето, като упражненията и игрите са насочени към усвояване на специфични умения…

Детското здравеопазване в България: състояние, проблеми, перспективи, брой 1-2/2019

За да постигне основната си цел – по-добро здраве за децата, философията на детското здравеопазване трябва да е насочена основно към максимално предотвратяване на загубата на здраве, а не към възстановяване на вече загубеното здраве. Това е не само изключително благородно, тъй като спестява излишни страдания на децата, но е и икономически по-евтино за обществото и семейството…

Със загриженост за децата, брой 10/2018

В. Недкова, Н. Коларова-Янева Катедра по педиатрия, МУ – Плевен   Ежедневно трябва да мислим за физическото и психическото здраве на децата ни, за осигуряване на пълноценно хранене, достатъчно сън, време за активен отдих...

Вродени грешки на обмяната. Mетаболитна криза – клинични прояви и лабораторна диагностика, брой 9/2018

Оптималният изход при дете с ВГО зависи от ранното разпознаване на заболяването. Забавянето на диагнозата може да доведе до остра метаболитна декомпенсация, прогресираща неврологична увреда или смърт…

Захарният диабет в детската възраст. Правила за добра клинична практика, брой 8/2018

Основен принцип за управление на заболяването е дефинираната от големия лекар и учен Елиът Джослин „колесница от три коня“ – инсулинолечение, диетолечение и физическа активност…

Основни моменти в клиничната практика по детско-юношеска гинекология, брой 7/2018

Независимо дали се касае за профилактичен преглед или за преглед при наличие на оплаквания, има няколко основни момента в живота на момичето, които биха го срещнали със специалист по детско-юношеска гинекология…

Необходимост и принципи при седация и анестезия на деца извън операционната зала, брой 6/2018

През последните две-три десетилетия все по-често се налага анестезия при деца извън операционната зала. Седацията при тях за преглед, изследване или лечение се различава от тази при възрастните – при малките пациенти освен намаляване на тревожността, често се налага да бъдат овладени и някои поведенчески особености, характерни за съответната възрастова група…

Неспецифична имуномодулация при често боледуващи деца, брой 5/2018

Неспецифичните имуномодулатори не бива да се прилагат безразборно при често боледуващи деца и юноши. От първостепенно значение е да се оцени правилно имунния статус на детето, в зависимост от нивото на компетентност на имунната система в конкретната възраст и ако има нарушения, да се прецизира дали се касае за първичен или вторичен имунен дефицит…

Особености на имунната система в детската възраст и оценка на имунната компетентност, брой 4/2018

Защо профилактичното изследване на имунната система през различните периоди от нейното развитие, оценката на имунната компетентност от специалисти клинични имунолози и прилагането на възрастово съвместими референтни стойности са толкова важни…