Категория: Тема на броя

Използване на метода за измерване на издишан азотен окис (FeNO) в амбулаторната практика за диагноза и контрол на деца с бронхиална астма, брой 5/2016

Бронхиалната астма е най-честото хронично заболяване на дихателната система в детска възраст. През последните 30-40 години заболеваемостта от астма в световен мащаб нараства почти двойно.

Вродени и придобити заболявания на белия дроб и гръдната стена, брой 4/2016

Обемът от заболявания в детската хирургия е огромен и обхваща диапазона от вродените заболявания на респираторната и храносмилателната системи, гръдния кош и коремната стена, през придобитите заболявания, до травмите…

Дефицит на нефрони – причини и късни последици, брой 2-3/2016

Класическият ход на придобитите хронични бъбречни заболявания и тежките вродени двустранни аномалии на отделителната система (ВАОС) са хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) в детството или при възрастните.

Генетични маркери за оценка на ефективността от терапията при ювенилен идиопатичен артрит, брой 1/2016

Според критериите на ILAR (International League of Associations for Rheumatology) като ювенилен идиопатичен артрит (ЮИА) се определя артрит с неизвестна етиология, обхващащ една или повече стави, персистиращ поне 6 седмици, с дебют преди 16-годишна възраст…

Захарен диабет (Diabetes mellitus) – причини, диагноза и принципи на лечение, брой 11/2015

С термина „диабет”, означаващ повишено отделяне на урина, известният древногръцки лекар и учен Аретей назовал заболяването още през 2 в. Едва четири века по-късно, двама индийски лекари установили…

Център за комплексно лечение на таласемия и хемофилия в УМБАЛ “Св. Марина” – Варна, брой 10/2015

Таласемията и хемофилията са едни от най-често срещаните редки заболявания. В световен, както и в европейски мащаб, е доказано, че лекуването и проследяването им в специализирани центрова е предимство…

Бързи тестове за амбулаторна диагностика на инфекциозни и неинфекциозни заболявания, брой 9/2015

В амбулаторната педиатрия бързата и точна диагноза при инфекциозни и някои неинфекциозни заболявания е от първостепенно значение. Освен добрият клиничен преглед и анамнеза, в помощ на педиатъра при поставянето на точна диагноза са диагностичните тестове от ново поколение…

Роля на дневния стационар в амбулаторната педиатрия. Възможности за терапия при т.нар. „еднодневна медицина“, брой 8/2015

Стационарните грижи в медицината (в частност, в педиатрията) са скъпоструващи. Те предполагат прием в болнично заведение след добра предварителна селекция по диагноза и степен на тежест на състоянието и след изчерпване на извънболничните диагностични и терапевтични възможности…

Съвременни стратегии за хранене на недоносени деца, брой 7/2015

През последните години се установява както нарастване на броя на преждевременните раждания, така и значително повишаване на преживяемостта сред недоносените деца с много ниско и изключително ниско тегло…

Подход при лечението на чернодробните заболявания в юношеска възраст, брой 6/2015

Юношеството е особен и изключително важен период в живота на младите хора. Това е време на преход от детството към зрялата възраст. Отличава се с промени в познавателната, психосоциалната и емоционалната сфера, както и в пубертетното развитие (на фиг. 1 е показана връзката между тези сфери). Нещо повече – юношите се стремят да постигнат независимост и да създадат своя идентичност…