Програма „Детско здравеопазване”

 

ПРОГРАМА „ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Дейности НА специалист по ПЕДИАТРИЯ по програма „Детско здравеопазване” за деца от 0-18 г.

 

Код по МКБ 10 Наименование Възраст на детето Профилактичен преглед Периодичност на прегледа Консултативни прегледи Периодичност на консултативните прегледи Медико-диагностични изследвания Периодичност на медико-диагностичните изследвания
Z00.1 Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст) До навършване на едномесечна възраст на детето (До 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от лекар) Анамнеза и подробен статус

Съвети за грижи за новороденото и насърчаване на кърменето

 

До два прегледа до навършване на едномесечна възраст с препоръчителен интервал от 7 до 14 дни. Първият преглед се извършва до 24 часа след изписване от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/законните настойници на лекар на детето (общопрактикуващ лекар или специалист по педиатрия). При липса на избран лекар до 24-я час след изписването, първият преглед се извършва до 24 часа след избора.

 

         
Z00.1 Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст) От 1 месец до една година 1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло

3. Оценка на психическо развитие

Един път месечно в рамките на календарния месец За провеждане на ехографско изследване на отделителна система*

 

 

 

 

 

 

 

 

Еднократно на 6-месечна възраст

 

 

 

 

 

 

 

 

Изследване на – хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит,

MCV, MCH, MCHC

– седимент в урината

– Изследване на албумин в урината

 

 

 

Два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст

 

 

 

 

 

 

 

Два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст

4. Измерване на обиколка на глава и гърди През първите шест месеца след раждането – при всеки преглед;

един път на деветмесечна и на едногодишна възраст – по време на ежемесечния преглед

*Ехографско изследване на отделителна система

 

еднократно на шестмесечна възраст
5. Обща оценка на зрение – ориентировъчно

6. Обща оценка на слух

 

Два пъти годишно – на шестмесечна и едногодишна възраст За ранно откриване на вродена/ наследствена очна патология на деца с родител с вродени/наследствени страбизъм, катаракта, глаукома, хиперметропия, висока миопия, амблиопия и/или ретинобластом***

 

Еднократно между 6-месечна и 1-годишна възраст      
7. Клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия

 

Два пъти при навършване на едномесечна и четиримесечна възраст        
Z00.1 Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст) от една до две години 1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди

3. Оценка на психично развитие

Четири пъти годишно – през период не по-малък от 2 месеца          
Z00.2 Изследване в периода на бърз растеж в детството от две до седем години 1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди

Два пъти годишно –през период не по-малък от 4 месеца     Изследване на:

– хемоглобин,

брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC,

хематокрит

– СУЕ

Един път на тригодишна възраст
      3. Оценка на психическо развитие Един  път годишно

 

    Изследване за чревни паразити – Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана Един път годишно
4. Оценка на физическо развитие

5. Изследване на зрителната острота ориентировъчно

 

Един път годишно

 

 

 

Един  път на

5 годишна възраст

   
Z00.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z10.8

 

Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата (състояние на пубертетното развитие)

 

Рутинна обща проверка на здравето на други определени подгрупи от населението (ученици)

 

от седем до осемнадесет години 1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка

3. Измерване на артериално налягане

4. Оценка на физическо развитие

5. Изследване за зрителна острота (ориентировъчно) и цветоусещане

6. Отклонения в развитието на опорно-двигателната система

7. Изследване на урина** за протеин (с тест-лента)

Един  път за календарна година        

 

Забележки:

* Ехографско изследване на отделителна система на дете до едногодишна възраст еднократно на 6-месечна възраст не се извършва, ако родител на детето заяви писмено пред личния му лекар, че отказва това изследване, след като получи информация от личния лекар за специалистите в страната, които могат да го извършат. Провежда от лекар специалист по детска нефрология, педиатрия с допълнителна квалификация по ехография или от лекар-специалист по образна диагностика.

** “Изследванe на урина за протеин/албумин“ се допуска да се извършва и в медико-диагностична лаборатория.

*** Консултативен преглед на деца за ранно откриване на вродена/наследствена очна патология се провежда от лекар специалист по очни болести.