Tagged: АДБПКБ

Автозомно-доминантна бъбречна поликистозна болест в детска възраст: клиничен спектър, диагностика, генетично консултиране и лечение

Терминът „бъбречна поликистоза” се свързва основно с две генетични заболявания – с автозомно-доминантна бъбречна поликистозна болест (АДБПКБ) и по-рядко с автозомно-рецесивна бъбречна поликистозна болест (АРБПКБ)…