Tagged: детска психиатрия

УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА” обявява конкурс за специализанти

Във връзка с приема на нови специализанти по реда на Наредба №l/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 17, ал.1 от същата наредба, УМБАЛ “Александровска” ЕАД обявява следните свободни длъжности за “лекар-специализант”

Съвременни тенденции в диагностиката и интервенциите на аутистичното разстройство

Последната версия на американската класификация DSM 5 от 2013 г. илюстрира съществения напредък в разбирането на тази група разстройства не само като разстройства на психичното развитие, но и като съществена част от т.нар. невроразвитийна патология. Замяната на категорията…

Anorexia nervosa – избор и възможности на терапевтичния сетинг

Anorexia nervosa е от интерес за детските психиатри поради тясната си свързаност с юношеския процес, илюстрирането на биопсихосоциалната парадигма, демонстрирането на значението на семейния контекст…

Интервенции спрямо децата с ADHD и семействата им

ADHD (разстройство с дефицит на вниманието и/или хиперактивност) е невроразвитийно разстройство, при което дефицитът на активното внимание, импулсивността и хиперактивността са несъответни на развитийното ниво на конкретното дете…

Депресивни разстройства при децата, брой 10/2014

Интернализираните разстройства при деца и юноши, които включват тревожните и депресивните състояния, показват значителен континуитет и стабилност в индивидуалното развитие. Останали нелекувени, тези разстройства обикновено протичат хронично…

Проф. Надя Полнарева: “Детската психиатрия не трябва да се регулира от пазарни принципи…”

Проф. Надя Полнарева, д.м., е началник на Клиниката по детска психиатрия „Св. Никола” в УМБАЛ „Александровска”. Ръководител е на държавната комисия за специализация по детска психиатрия от 2007 г., когато детската психиатрия става отделна медицинска специалност…