Tagged: доц. Елена Георгиева

Пулморенален синдром

Връзката между остро бъбречно увреждане и дихателна недостатъчност формира т.нар. пулморенален синдром. Той се проявява с автоимунно-медииран бързопрогресиращ гломерулонефрит и дифузни алвеоларни кръвоизливи. Обединява множество заболявания като синдром на Goodpasture, ANCA-асоциирани васкулити, тромботична микроангиопатия и други, които могат да доведат до едновременно засягане на белия дроб и бъбреците.

Алергичен риносинуит и синобронхит: прилики и разлики

Единството на дихателния път обуславя от морфологична и функционална гледна точка поява на бронхитни изяви при хронични процеси в горните дихателни пътища. Честите обостряния на алергичния риносинуит и на синобронхита при закъсняла диагноза и неадекватно лечение обуславят възникване на усложнения с тежки последици.

Гастроезофагеален рефлукс и белодробна симптоматика – реципрочно

Общото начало в ембрионалното развитие създава условия за директна комуникация и функционални връзки между дихателната и храносмилателната система със сериозна заплаха за възникване както на остри инциденти, така и на хронични беодробни заболявания. Извън  параметрите на физиологичния гастроезофагеален рефлукс се развива гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). Клиничната характеристика на ГЕРБ включва изразени в различна степен  гастроинтестинални и дихателни симптоми. Дотолкова, доколкото за белодробно увреждане в резултат на ГЕРБ се говори често, интересен е обратният феномен – проява на ГЕР в резултат на протрахирано белодробно увреждане.

Белодробни усложнения при деца с неврологични заболявания

Децата с неврологични увреждания често са засегнати от хронични или рецидивиращи белодробни заболявания, които се отразяват пряко на качеството им на живот и преживяемостта. Дихателната недостатъчност е водеща причина за смърт сред тази популация. Белодорбното засягане е мултифакторно обусловен болестен процес. Подлежащите причини са много – от риск от аспирация, инсуфициентна кашлица и обструкция на ГДП, до прогресивна кифосколоза. Изброените причини често се съчетават и припокриват. Диагностичният и терапевтичният подход са мултидисциплинарни, като решенията за лечение и интервенции трябва да бъдат индивидуализирани, целящи подобряване на качеството на живот на конкретния пациент.

Белодробно сърце: Cor Pulmonale

В статията са представени основните патофизиологични механизми за възникване на белодробно сърце, клиничната изява, диагностичните възможности – лабораторни, инструментални, образни. Акцентирано е върху ранните и по-късни промени в ЕКГ, в ЕхоКГ находка и възможностите на други образни методи за уточняване на диагнозата и функционална оценка на повишеното пулмонално налягане – вентилационно-перфузионна сцинтиграфия, мултидетекторна спирална компютърна томография, магнитно-резонансна томография, дясна сърдечна катетеризация. Представени са съвременните терапевтични възможности.

В диференциалната диагноза на „кашлицата”, брой 3/2021

Кашлицата като признак на белодробно заболяване е една от най-честите причини за посещение при детския лекар. Интересно, важно и полезно е, изучавайки максимално подробно кашлицата като болестен симптом, да се определи нейната специфичност, свързана или не с определено респираторно или извънбелодробно заболяване.

Доц. Елена Георгиева: „Правилната диагноза и търсенето на успешен лечебен подход са същността на нашата професия“

Доц. Елена Георгиева завършва медицина през 1982 г. във ВМИ „Ив. П. Павлов” – Пловдив. Придобива специалности по детски болести (1990 г.) и по детска пулмология и фтизиатрия (2017 г.), специализира хомеопатия и здравен мениджмънт, посещава курсове за продължителна квалификация по имунология, автоимунни заболявания, ехография, лабораторна и функционална диагностика в медицината и др.