Tagged: Доц. Емилия Пантелеева

Клинични проблеми и прогноза при кърмачета и деца с атрезия на хранопровода

Независимо от значително подобрената преживяемост на децата с атрезия на хранопровода и трахеоезофагеална фистула, при тях се наблюдава значима заболеваемост, особено в ранната детска възраст. Това налага осъществяване на комплексно наблюдение от мултидисциплинарен екип, своевременни диагностични и терапевтични действия с оглед на подобряване на качеството  на живота и оптимизиране на късната прогноза.

Анестезия в детската гастроентерология. Тандемът анестезиолог – детски гастроентеролог

В днешното време на тясна специализация в различните области на медицината е необходимо да се работи в екип. Целта на статията е да утвърди тандема детски гастроентеролг – анестезиолог и да представи гледната точка на анестезиолога.

Случай на 14-годишно момче с болест на Крон

Целта на статията е да насочи вниманието на педиатрите и общопрактикуващите лекари към особеностите на тази група заболявания. Рецидивиращите коремни болки и загубата на тегло налагат уточняване, включително и мислене за ВЧЗ. Ранното разпознаване на ЕИП, като част от клиничния спектър на ВЧЗ, допринася за скъсяване на диагностичния процес, съответно за навременно лечение и намаляване на усложненията. Диагнозата БК невинаги е еднозначна, изисква както потвърдителни изследвания, така и отхвърляне на определени заболявания. За тази цел е необходим екипен подход.

Възпалителни чревни заболявания с много ранно начало

Възпалителните чревни заболявания са имуномедиирани заболявания с хронично рецидивиращ ход и инвалидизиращ характер, които се развиват при генетично предразположени индивиди в отговор на определени провокиращи фактори от околната среда. Приблизително 20 25% от случаите се изявяват в детството, а 15% от всички педиатрични случаи се диагностицират в ранна и много ранна детска възраст.

Случай на дете с автозомно-рецесивна бъбречна поликистоза

Целта на тази статия е да насочи вниманието на педиатрите и общопрактикуващите лекари към констелацията (установена преди раждането или по-късно), от значително увеличени и с хиперехогенна структура бъбреци (специфичен ехографски образ), артериална и портална хипертония. Ранното насочване към специализирана детска болница, навременното диагностициране и екипното проследяване осигуряват адекватен растеж и развитие на тези пациенти.

Синдром на цикличното повръщане в детска възраст

Синдромът на циклично повръщане е диагноза на изключването. Характеризира се с рецидивиращи, стереотипни епизоди на гадене и повръщане, редуващи се с периоди на пълно здраве. При деца с умствена недостатъчност, регрес в развитието, гърчове, невиреене, абнормна неврологична симптоматика или прогресиращ ход на заболяването, трябва да бъде потърсена и друга причина, например – вродена грешка на обмяната…

Приложение на ултразвуковата еластография в детска възраст

Ултразвуковата еластография е леснодостъпен неинвазивен метод за диагностициране на степента на чернодробната фиброза и проследяване на еволюцията на хроничните чернодробни заболявания както при възрастните, така и при децата. Методът е безболезнен и безвреден. Възприема се лесно от пациентите и техните родители. От първостепенно значение е изследването да бъде извършено от висококвалифициран специалист…

Чернодробната трансплантация в детска възраст, брой 12/2020

В последните 10 години чернодробната трансплантация (ЧТ) се възприема като стандартна процедура за лечение на децата с хронични чернодробни заболявания в краен стадий, както и с метаболитни нарушения, засягащи предимно черния дроб. Литературата по този проблем е значителна, обхваща както научните експериментални модели, така и практическите резултати на центровете за ЧТ. Като член на екипа, подготвил и извършил първата и следващите 7 ЧТ на деца в България, както и въз основа на проучването на сериозни публикации по темата, бих искала да споделя част от актуалните проблеми, които се обсъждат от експертите в тази област…

Доц. Емилия Пантелеева: „На първо място трябва да стои профилактиката“

Доц. Емилия Пантелеева завършва медицина във ВМИ-София през 1984 г. От 1992 г. до 2015 г. професионалната й кариера се изгражда в Клиниката по детска гастроентерология, Катедра по педиатрия, ВМИ-София и СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“…