Tagged: Клиника по неонатология СБАЛДБ “Проф. д-р Иван Митев”

Неонатална некетогенна хиперглицинемия. Клиничен случай

Некетогенната хиперглицинемия, известна и като глицинова енцефалопатия, е автозомно-рецесивно заболяване, характеризиращо се с абнормно високи нива на глицин. Липсата на ензима, метаболизиращ глицина, води до натрупването му в тъканите и особено в мозъка…

Късна неонатална инфекция

От 80-те години на ХХ век епидемиологични проучвания установяват намаляване честотата на ранния неонатален сепсис ([6],[7], вероятно поради подобрените пренатални грижи и профилактичното интрапартално приложение на антибиотици. В същото време обаче, честотата на късните неонатални инфекции нараства паралелно с нарастване на честотата на преживяемост на недоносените новородени…