Tagged: насилие над деца

Умишлено причинени изгаряния при деца

Умишлено причинените изгаряния са сериозна форма на физическо насилие, която често остава неразпозната. Лекарят трябва да разпознава специфичните белези на умишленост при изгарянията, да идентифицира суспектните клинични случаи и да сигнализира съответните органи…

Насилието над деца и ролята на педиатрите за справяне с него

Закрилата на детето срещу „всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления“ е основно право, гарантирано от Конвенцията на ООН за правата на детето

Насилието над деца – скрит проблем с видими последици

В началото на септември 2014 г. Световният фонд за децата към ООН – УНИЦЕФ публикува обширен доклад за насилието над и между деца и юноши. Той обхваща проучванията в над 190 държави, което го прави най-мащабният, подробен и изчерпателен документ по темата до момента…

Синдром на Мeadow или Munchausen syndrome by proxy

Описаният от английския хирург M. Asher през 1951 г. синдром на Мюнхаузен е разстройство, при което едно лице непрекъснато фабрикува симптоми на заболяване върху себе си. На български език терминът Munchausen syndrome by proxy би могъл да се преведе като…

Случай на сексуално насилие (фротюризъм) и успешната му терапия

Фротюризмът е дефиниран в МКБ-10 като разстройство на сексуалното влечение в категорията F 65.8 „Други разстройства на сексуалното влечение“. Лице с подобно влечение изпитва непреодолимото желание…

Превенция на насилието над деца, брой 9/2014

Макар насилието да съществува от векове, едва през последните десетилетия то става обект на системен научен интерес и се приема като сериозен общественоздравен проблем. Първоначално изследванията са фокусирани върху отделни форми на насилие…