Tagged: Отделение по педиатрия

Детското здравеопазване в област Видин. Състояние и проблеми

Демографските данни за област Видин показват ниска раждаемост, застаряване на населението, отрицателен естествен прираст, висока обща смъртност и повишена миграция. Това важи в голяма степен и за останалите области в страната, но в област Видин тези тенденции са най-силно изразени.