Tagged: Проф. Пенка Стефанова

Заклещена ингвинална херния при деца

В не малко случаи клиницистът има затруднение в отдиференцирането на заклещена ингвинална херния от други нокси, имащи сходна клинична картина. Ето защо своевременната консултация с детски хирург, точната диагностика и адекватното лечение са от изключителна важност с цел да се предотвратят множество усложнения…

Диагностично-лечебен подход при деца с илеоколична инвагинация

Илеоколичната инвагинация се наблюдава най-често при деца между 1 и 2 години, но се среща и при деца над 3-годишна възраст, където се наблюдават органични причини за инвагинацията, в това число и тумори. В последните години абдоминалната ехография става основен метод за поставяне на диагнозата…

Усложнения на острия апендицит в детска възраст

В статията са разгледани педиатричните заболявания, протичащи като „клинична маска” на остър аппендицит, както и двете най-сериозни усложнения на недиагностицирания остър апендицит – перитонит и периапендикуларен абсцес.

Остър корем в детскатa възраст – съвременни аспекти в диференциалната диагнозата на острия апендицит и мезентериалния лимфаденит

Обект на проучването, цитирано в статията, са 122 деца, разпределени в две групи от 3 до 18 години, лекувани в Детска хирургия на УМБАЛ – Стара Загора за периода 2019-2020 г…

Особености на острия апендицит в ранната детска възраст (0 – 3 години), брой 9-10/2020

Острият апендицит в ранната детска възраст е рядка патология, изискваща добро познаване на проблема. Трудната диагностика, нетипичното протичане, специфичните особености, затрудненото оперативно лечение и възможните усложнения изискват сериозни познания и опит в детската хирургия…

Проф. д-р Пенка Стефанова: „Детските хирурзи сме щастливи хора!“

Проф. д-р Пенка Стефанова завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1983 г. Специалност по обща хирургия добива през 1989 г., а две години по-късно и по детска хирургия. Доктор по медицина става през 1996 г., през 2009 г. става доцент, а през 2014 г. – професор.