Tagged: чернодробните заболявания

Подход при лечението на чернодробните заболявания в юношеска възраст, брой 6/2015

Юношеството е особен и изключително важен период в живота на младите хора. Това е време на преход от детството към зрялата възраст. Отличава се с промени в познавателната, психосоциалната и емоционалната сфера, както и в пубертетното развитие (на фиг. 1 е показана връзката между тези сфери). Нещо повече – юношите се стремят да постигнат независимост и да създадат своя идентичност…