Tagged: ювенилен идиопатичен артрит

Генетични маркери за оценка на ефективността от терапията при ювенилен идиопатичен артрит, брой 1/2016

Според критериите на ILAR (International League of Associations for Rheumatology) като ювенилен идиопатичен артрит (ЮИА) се определя артрит с неизвестна етиология, обхващащ една или повече стави, персистиращ поне 6 седмици, с дебют преди 16-годишна възраст…