Tagged: AEМ = антиепилептична медикация; DNET = дизембриопластичен невроепителен тумор; EEГ = електроенцефалография; FCD = фокална кортикална дисплазия; GG = ганглиоглиом; LEAT = нискостепенни тумори

Нискостепенни глионевронални тумори при деца: хирургията е единствен метод за лечение на медикаментозно-резистентните епилептични пристъпи

Епилептичната хирургия при деца с LEATs е с отличен контрол върху епилептичните пристъпи, висок шанс за спиране на АЕМ и нисък риск от усложнения. Видимо тоталната резекция изглежда е единственият фактор, определящ постоперативния резултат, а основния предоперативен предиктор за положителен изход е ниската възраст, свързана и с малката продължителност на епилепсията.